תנאי שימוש

אנא שימו לב, כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי השימוש שלהלן. נא קראו בקפידה תנאי שימוש אלו מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בהם שינויים.

 תנאי השימוש באתר

 • אתר האינטרנט www.sweetango.co.il מספק שירות מקוון ברשת האינטרנט. במסגרתו ניתן לרכוש, דרך פלטפורמת הסליקה באתר, את המוצר סוויטאנגו. האתר מופעל על ידי סוויטאנגו בע”מ ח.פ 516183498 (“החברה”)
 • השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש באתר המפורטים לעיל ולהלן (“תנאי השימוש“) אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. כניסה לאתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר על ידך, מהווה הצהרה והסכמה בלתי מותנית כי בעצם ביצוע הפעולה באתר קראת את תנאי שימוש אלו, כי הנך מסכים להוראותיהם ולכך שביצוע כל פעולה באתר תהיה כפופה לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו.
 • מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר (“המשתמש“) החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.
 • הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על ולגבי כל שימוש שיעשה באתר, והן הבסיס המשפטי לכל דיון, מחלוקת ו/או סכסוך בין המשתמש לבין החברה. אנא קראו בעיון את ההוראות. אם אינך מסכים לכל תנאי מתנאי השימוש שלהלן, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. כל שימוש באתר, משמעותו הסכמה מלאה לכל הכתוב בתנאי השימוש.
 • האתר מיועד לשימוש פרטי בלבד, וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
 • אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר. עם זאת, במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 • זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג’.
 • הנך האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.
 • הנך מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ושהחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
 • האתר הינו קניינה הפרטי של החברה. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
 • כל פעילות שלך באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.
 • לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
 • אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר; חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים; בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו; שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.
 • לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תנאי שימוש אלו.
 • החברה שומרת על זכותה לשנות ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי ולמשתמש לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח תנאי השימוש המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתנאי השימוש המעודכנים.
 • אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.
 • משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין יישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לחברה ו/או לכל אדם אחר, ויהא מחויב לפצות את החברה ולשפות אותה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.
 • החברה רשאית להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את השימוש באתר למשתמש בכל עת, לרבות ככל ונעשית ו/או נעשתה על ידו שימוש בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת השימוש בכדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ו/או להוות הסכמה של החברה לפעולה כאמור.
 • תנאי השימוש ותוכן האתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תנאי שימוש אלו בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
 • החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 • ציוד
 • המשתמש יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש (“הציוד”) ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של המשתמש כתוצאה משימוש באתר.
 • כללי התנהגות למשתמש
 • האתר הינו קניינה הפרטי של החברה. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
 • החברה דורשת כי כל פעילות של המשתמש באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.
 • המשתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי או שנועד למטרה לא חוקית או כל חומר מאיים, פוגעני, מטעה, גזעני, מעליב, משמיץ, מזיק, פוגע ברגשות הציבור, דוחה, חודר/מפר/פוגע בפרטיות, וולגרי, משמיץ, טורדני, מסולף, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מפר זכויות יוצרים, המעודד התנהגות פלילית, בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו, המזהה אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום, המקים עוולה אזרחית ו/או שיש בו משום לשון הרע או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
 • כל התנהגות מצד המשתמש אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.
 • משתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בחברה. האמור בסעיף 3 זה לעיל (על כל תת סעיפיו) יחול לטובתה של החברה ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • הרשמה לאתר
 • כדי להירשם לשירותים מסוימים באתר וכדי לפתוח עבורך חשבון באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך הנושאים אופי אישי לרבות מידע שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה (אשר יסומנו ככאלה) אשר לא ניתן להירשם מבלי למסרם. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, וכן מתחייב לעדכן באתר את המידע במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו. בנוסף למסירת הפרטים האמורים תתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. שמירת סודיות הסיסמה הנה באחריותך והנך מחויב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך.
 • במסגרת ההרשמה לאתר, ייתכן שיתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר (facebook, חשבון הפייסבוק) אולם כדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר, תידרש לתת הסכמתך מראש כאשר אישורך כאמור גם יהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותייך ו/או חוות דעתך.
 • החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של המשמשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של המשתמשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי עסק שונים ו/או מפרסמים שונים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, לרבות בכל מקרה בו החברה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.
 • הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים במסמך נפרד המופיע באתר תחת השם “מדיניות הפרטיות (“מדיניות הפרטיות”).
 • שירותי האתר
  • החברה מאפשרת לך לרכוש, באמצעות פלטפורמת הסליקה של החברה באתר, את תחליף הסוכר “סוויטאנגו” (“המוצר”) בדרך נוחה, מהירה וקלה.
 • בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו לבצע כאמור רכישות של המוצר סוויטאנגו באמצעות שימוש בפלטפורמת הסליקה שבאתר וכן תוכלו לפרסם ביקורות, המלצות וחוות דעת, ולהשתמש במגוון שירותי האתר השונים (“השירותים”). רשימת השירותים המפורטת בסעיף 5.2 זה לעיל, אינה רשימה ממצה ואינה רשימה סגורה, והחברה רשאית להוסיף שירותים וכן לבטל שירותים או לא להציעם מלכתחילה ובכל מקרה היקף השירותים וסוגי השירותים יקבעו מעת לעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • השירותים ניתנים על ידי החברה על בסיס “AS IS” ועל בסיס “AS AVILABLE” והחברה לא תהא אחראית לטעויות, אי נכונות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים.
 • רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של המשתמש; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור החברה (“המועד הקובע”), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות המשתמש יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.
 • באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע, לרבות תוכן מילולי, תמונות, קולי, וידאו ו/או כל שילוב שלהם, לרבות: הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, בנוגע למוצר המתפרסם באתר.
 • החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, עריכתו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 

 • אספקה ושילוח מוצרים
 • מועדי אספקה, באמצעות שליח עד 7 ימי עסקים במקסימום כולל אזורים מרוחקים כגון אילת. שימו לב שימי עסקים ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד (כהגדרתו בסעיף 5.4 לעיל). עיכובים שבאחריות המשתמש יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, החברה ו/או הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
 • זמני אספקת המוצרים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה – הוא המועד הקובע כהגדרתו לעיל.
 • רוכש המוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מהספק ו/או ממחסני הספק ו/או מתאי אחסון בשירות עצמי שיופעלו על ידי חברת השילוח עמה עובדת החברה, ככל שאפשרות זו מפורטת בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לבירור האמור, למחלקת השירות של החברה. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימים מיום אישור ההזמנה. משתמש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ניתן יהיה לחייבו בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת המשתמש בדבר ביטול העסקה תוך חיוב המשתמש בדמי ביטול כמפורט בסעיף 8.6 לתנאי שימוש אלו להלן וכן לקזז כל סכום אחר המגיע מהמשתמש, לרבות בגין דמי הביטול ודמי האחסנה כאמור.
 • החברה (ככל שתשמש גם כמשלחת) תהיה רשאית לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 • החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהמשתמש נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן לחברה על ידי המשתמש בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שהמשתמש לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב המשתמש כמי שקיבל את המוצר. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

 

 • ביטול רכישת עסקה על ידי החברה
 • החברה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה בין הספק לבין המשתמש שבוצעה דרך האתר , לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית;
 • אם אירעה תקלה טכנית
 • במידה והמוצר פגום הלקוח יכול ליצור עמנו קשר על מנת לבצע החזר כספי או לחילופין החלפת המוצר
 • במקרה של כוח עליון;
 • במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים;
 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו;
 • אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של המשתמש.

 

 • ביטול עסקת רכישה על ידי המשתמש
 • ביטול עסקת רכישה יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות למשתמשים או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצאות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי המשתמש-הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 8 זה להלן.
 • בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק על ידי המשתמש הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981  (“חוק הגנת הצרכן”)
 • במידה והמוצר הינו פגום יהא רשאי הלקוח ליצור עמנו קשר על מנת לקבל החזר כספי או החלפת המוצר.
 • הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב וזאת מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
 • תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
 • זכות ביטול עסקת מכר מרחוק מוחרגת בהתאם לחוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, ובין השאר אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי ‘טובין פסידים’ כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה וכן לגבי כל טובין לגביהם הוחרגה זכות ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם לכל דין חל במועד הרלוונטי.
 • דמי ביטול ייגבו בכפוף לביצוע ביטול כדין ובכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש והוראות חוק הגנת הצרכן. תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, יושב הסכום ששולם בגין המוצר ונסלק דרך פלטפורמת הסליקה של האתר, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם.
 • בכל מקרה של ביטול רכישה כאשר כבר נשלח למשתמש המוצר נשוא ההזמנה שבוטלה, המשתמש מחויב להעמידו בהקדם לרשות החברה או מי מטעמה, במקום שבו נמסר לו המוצר בשלמותו ומבלי שנעשה בו שימוש ויודיע על כך לחברה. חלף העמדת המוצר כאמור לרשות הספק במקום שבו נמסר לו, החברה תעמיד לרשות המשתמש לבחירתו אפשרות של שימוש בשירותי השילוח של חברת השילוח עמה עובדת החברה בתמורה לחיוב המשתמש בדמי משלוח בשיעורם כפי שיחולו באותו המועד ובהתאם להחלטת החברה.
 • אחריות
  • המשתמש מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. החברה, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, והדירקטורים בהם, אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות.
 • הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס “AS IS”  ועל בסיס “AS AVILABLE”.  החברה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, בקשר לאתר ולשימוש בו ולא תהיה אחראית לכל שגיאה שנפלה באתר. לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 • השימוש, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים לאתר (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר.
 • כמו כן החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download)  ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן שיועבר בין משתמשי האתר במסגרת חוות דעת, המלצות, קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משמשים באתר או על ידי כל גורם אחר.
 • הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.
 • הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.
 • החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורים.
 • החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 • התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
 • החברה ו/או מי טעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של הספק.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
 • היה והחברה תנסה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.
 • האמור בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, לא יתפרש כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
 • בשום מקרה, החברה ו/או מי טעמה לא יהיו חבים בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה ו/או לשימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד החברה תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים בפועל, מוכחים וישירים בלבד, ובכל מקרה לא תעלה על חמישית (20%) מהסכום שנסלק בפועל על ידי החברה ממשתמש עבור הספק עקב רכישת מוצר מהספק באמצעות פלטפורמת הסליקה שבאתר.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או חסרון כיס כלשהם (“הנזקים”) שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ו/או בקשר לאתר ו/או לכל שימוש באתר ו/או שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של החברה.
 • החברה אינה אחראית בגין כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, לרבות פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת המשתמש באתר וכדומה.
 • המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים.
 • משתמש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 • החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, תקיפות האקרים, מזג אויר קיצוני וכדומה.
 • החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזקים שייגרמו למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.
 • החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בעקבות השימוש באתר.
 • הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש כלפי החברה בכל מקרה של טענה לזכות ו/או לסעד כלשהו כלפי החברה יהיה ביטול הזמנת המוצר שרכש המשתמש מהספק באמצעות האתר, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד החברה.
 • החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, שיבושים, תקלות ואו קלקולים, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק, אצל החברה או אצל מי מטעמה. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
 • נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את החברה.
 • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים שימכרו בפועל על ידי הספק למשתמש.

 

 • בקרה, פיקוח ומעקב
 • לחברה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הצ’ט ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי החברה, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל תוכן, אשר החברה סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.

 

 • פרטיות
 • מאגרי המידע של החברה רשומים על פי כל דין. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגרי מידע אלה. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה תהא
  רשאית לפנות אל למשתמש באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית, למטרות קידום מכירות ושיווק, על-פי דרישות הדין הרלבנטיות, וכל עוד לא הודיע המשתמש לחברה אחרת. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר למשתמש מידע כלשהו על החברה או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה או מי מטעמה או מי באמצעותה.
 • בהצטרפותו לשירות האתר, המשתמש מסכים כי מידע שתקבל החברה מהמשתמש, לרבות פרטיו האישיים של המשתמש ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ”י שיקול דעתה של החברה ולהוראות כל דין.
 • המשתמש ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו לשירות האתר, כי החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהמשתמש ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של החברה בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות על ידי החברה וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) למשתמשים בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות’  וכד’, מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות המשתמשים לחברה, מתן שירותים למשתמשים וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי. 
 • החברה מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.
 • במידה והמשתמש מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 • החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של המשתמש לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם המשתמש, לצורכי דיוור ישיר. לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את המשתמש.
 • פרטים אישיים שנמסרו לחברה יועברו לצד ג’ מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות הדין ובמקרה של נקיטה ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד החברה.
 • המשתמש מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ’ט ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר (“קהילות (“הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של המשתמש מבלי ידיעתו. החברה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן החברה מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות המשתמש בקהילות. כל מידע שהמשתמש מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצ’ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, המשתמש מקנה לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.
 • השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. למידע נוסף כאמור אנא עיין במדיניות הפרטיות של החברה.

 

 • הענקת רישיון
 • על ידי פרסום תכנים באתר או דרכו, המשתמש יהא כמי שנתן לחברה רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התכנים לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

 

 • משלוח הודעות על ידי החברה או מי מטעמה
 • על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, החברה חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לחברה עת הרשמתך לאתר. הנך מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת השירות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני המפורסמת באתר ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
 • כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

 

 • הקניין הרוחני של החברה באתר
 • כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“הקניין הרוחני”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 • האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש באתר אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש בכתב ומראש מהחברה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעה בדבר זכויות היוצרים. המשתמש באתר מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מהחברה (download) של החומר המוגן מהאתר.
 • המשתמש לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, המשתמש מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לחברה זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. המשתמש מרשה גם לכל משתמש אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו המשתמש. המשתמש מעניק לחברה את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו.
 • החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בקניין הרוחני ובאתר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בקניין הרוחני ו/או באתר ו/או בכל חלק ממנו.
 • כל סימני המסחר של החברה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של החברה. השם “סוויטאנגו” או “Sweetango” ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 • כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואין בו כדי להוות מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
 • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, לצורך הצגת מוצרים והשוואת מחירים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להעביר לצד ג’ ו/או להציג בפומבי כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת אישור בכתב ומראש.
 • כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית עליך עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 • “סוויטאנגו – “Sweetango” וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה “סוויטאנגו” או “Sweetango”, בין שמדובר בסימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר בסימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של החברה, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
 • האמור בסעיף 12 זה לעיל (על כל תת סעיפיו) יחול לטובתה של החברה וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 • תוכן צדדים שלישיים
 • באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות, חוות הדעת, ציון, המלצות ותגובות להמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר. האפשרות לפרסום חוות דעת פתוחה לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כמשתמשים רשומים. הצפייה בחוות הדעת פתוחה לצפייה לכלל המשתמשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי המשתמש, לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על המשתמש באתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל חוות דעת שפורסמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • אין החברה אחראית לדיוקם ו/או לנכונותם ו/או לאמינותם של חוות הדעת וההסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
 • החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או מחיקה שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת חוות הדעת ו/או בכל מסגרת אחרת באתר.
 • החברה רשאית לבטל ולהסיר את חוות הדעת ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם החברה סבורה כי חוות הדעת איננה אמינה.
 • לחברה יהא שיקול הדעת הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת, להתיר את פרסום חוות הדעת או כל תוכן אחר, לשלול את פרסומו ו/או להסירו, בין עקב אי עמידה בתנאי השימוש ובין מכל סיבה אחרת
 • ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים במסגרת חוות הדעת אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. כל הסתמכות על התכנים האמורים הינה באחריותך הבלעדית והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים באתר.
 • תכנים שיפורסמו במסגרת חוות הדעת יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לחוות דעת ולא תהיה אחראית לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרם למשתמש או לרכושו בעקבות ו/או בקשר לחוות הדעת ו/או לכל תוכן אחר באתר
 • המידע המופיע במאמרים ו/או במדריכי קנייה אשר יופיעו באתר הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.
 • החברה רשאית לקבוע ולערות את תכני האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • הימצאותו באתר של קישור לאתר חיצוני מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
 • פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם
 • החברה לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות המשתמש על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של המשתמש להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
 • ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות המשתמש בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של החברה לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. החברה אינה אחראית לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. המשתמש מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם המשתמש מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
 • החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

 

 • שיפוי ושחרור
 • המשתמש מסכים להגן על, לשפות ולפצות את החברה ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
 • ביטול הסכם זה
 • החברה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות לטובת החברה אשר מצוין לגביהן במפורש כי ימשיכו לחול לאחר ביטול הסכם זה ו/או שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

 

 • הנתונים המופיעים באתר אינם בגדר ייעוץ רפואי או ייעוץ מומחה לתזונה
 • הנתונים המופיעים באתר אינם בגדר יעוץ רפואי או יעוץ מומחה לתזונה. כל שימוש בנתונים הינו באחריות המשתמש בלבד ואינו מחייב את החברה. אנו ממליצים בכל מקרה, להתייעץ עם רופא או יועץ תזונה מוסמך לפני כל שינוי והתאמת דיאטה מיוחדת.
 • כאמור, אין להסתמך על הפירוט הנוגע למידע בריאותי המופיע באתר. אנחנו ממליצים להתייעץ עם מומחים לתזונה ולפעול על פי התאמה אישית. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש בעקבות צריכה כזו או אחרת של המוצר על פי ההמלצות הנוגעות לתזונה.

 

 • שונות
 • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 • כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לשימוש באתר תועבר לחברה על ידי המשתמש בכתב לכתובת החברה.
 • כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
 • רישומי החברה בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
 • הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
 • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
 • חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 

תקנון מועדון לקוחות סוויטאנגו

שלום וברוכים הבאים למועדון הכי מתוק שיש 😉

להלן תקנון מועדון הלקוחות של חברת סוויטאנגו בע”מ. החברות במועדון כפופה לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא תקנון זה בעיון. עם הצטרפות למועדון, כל חבר מועדון מאשר ומקבל על עצמו את תקנון המועדון במלואו.

כללי 

 1. תקנון זה מסדיר את הכללים לפיהם ינוהל מועדון הלקוחות של סוויטאנגו (להלן: “המועדון”). מועדון זה הוא מועדון לקוחות של חברת סוויטאנגו בע”מ ח.פ 516183498 (להלן: “סוויטאנגו” או “החברה”) וינוהל על ידה באופן בלעדי.
 2. תקנון זה מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
 3. סוויטאנגו שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ו/או מסלול החברות במועדון ו/או ההצטרפות אליו לרבות את המוצרים ו/או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם (לרבות ביטול פעילות המועדון), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, סוויטאנגו תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון.
 5. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, הוראות התקנון הן שיהיו התקפות.
 6. סוויטאנגו תהא רשאית שלא להכיר, בצבירת זכויות או בכל הטבה אחרת, של כל חבר מועדון, אשר פעל בניגוד להוראות התקנון או החוק, או נהג בחוסר תום לב (ובכלל זאת, תהא רשאית להפחית כל הטבה או צבירה מחשבונו של חבר המועדון).

הצטרפות וחברות במועדון

 1. ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18. יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים ,מוסדות וכיו”ב
 2. קטינים, אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, המבקשים להצטרף למועדון, יידעו את הוריהם או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הצטרפותם למועדון וכן בדבר הוראות תקנון זה, ויקבלו את אישורם לביצוע כל פעילות שהיא במסגרת המועדון.
 3. סוויטאנגו תהא רשאית לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה. 
 4. בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת. לחבר מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.
 5. ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי של טופס ההרשמה באתר ותשלום דמי החבר באתר גם כן. הצטרפות למועדון מותנית במסירת שם מלא, ת.ז, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, הסכמה לכך שמגיש בקשת ההצטרפות קרא את התקנון והסכים לתנאיו, לרבות הסכמה לקבל דיוור ותכנים פרסומיים מחברת סוויטאנגו.
 6. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שכל נתון או מידע הקשור בהם (לרבות פרטים מזהים) ו/או שנמסרו על-ידם ו/או שהופקו או עובדו בקשר אליהם, ואשר נשמרו ו/או ישמרו בעתיד, יועברו לחברת סוויטאנגו וזו תהא רשאית לעשות שימוש במידע ובנתונים אלו, לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה, ולרבות לצורך פניות שיווקיות אל המשתמשים וחברי המועדון.
 7. הפרטים יישמרו באתר החברה ו/או באמצעות מסמך בכתב ו/או עותק מודפס.
 8. עם אישור בקשת ההצטרפות לחברות מועדון על-ידי סוויטאנגו יהפוך מגיש  הבקשה  לחבר במועדון.
 9. זיהוי חברי המועדון שנרשמו באמצעות באתר, יעשה באמצעות מספר הזהות, ו/או שם מלא, ו/או מספר הטלפון ו/או מספר החבר ו/או באמצעות פרטי זיהוי נוספים שאותם מסר הלקוח בעת ההרשמה למועדון הלקוחות, בהתאם לעניין ולשיקול דעתה של סוויטאנגו.
 10. במידה שחבר מועדון החליף את מספר הטלפון הסלולארי אשר באמצעותו בוצעה ההרשמה למועדון הלקוחות, הדבר יגרום לאי זיהויו של החבר. במקרה כזה, על חבר המועדון לפנות לשירות הלקוחות של סוויטאנגו במספר 8850*.
 11. יובהר, כי האחריות על מילוי מדויק של הפרטים ועדכונם על גבי טופס בקשת הצטרפות ו/או במסגרת ההרשמה באתר האינטרנט, מוטלת על ממלא הפרטים בלבד.
 12. מוסכם, כי בכל מקרה של טעות בהקלדה ו/או הזנת הפרטים, לא תשמע כל טענה כלפי סוויטאנגו ו/או מי מטעמה, ולרבות לעניין אי קבלה כחבר במועדון ו/או אי קבלת מספר חבר ו/או אי קבלת או אובדן הטבות ו/או אי קבלת הודעות שונות הקשורות למועדון.
 13. יודגש כי החברות במועדון אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.
 14. החברות במועדון תיכנס לתוקפה במועד ההצטרפות למועדון ולאחר תשלום דמי הצטרפות ותהא בתוקף כל עוד לא בוטלה על ידי סוויטאנגו או על ידי חבר המועדון. 

ביטול ו/או סיום החברות במועדון הלקוחות

21.    ניתן לבטל את החברות במועדון באמצעות הודעה לשירות הלקוחות של סוויטאנגו בטלפון 8850* או בדרכים נוספות המפורטות בעמוד “צור קשר” באתר החברה www.sweetango.co.il.

22.   סוויטאנגו רשאית לבטל את החברות במועדון הלקוחות, ולהפקיע מחבר מועדון כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול החברות, במידה ונעשה שימוש של כדין במספר החברת שברשות חבר המועדון ו/או במקרה שחבר במועדון פעל בניגוד להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש, תקנון האתר ו/או בניגוד לחוק או בחוסר תום לב.

23.   מיד כשבוטלה חברותו של חבר במועדון הלקוחות, ימחק מספר החבר שלו וחברותו במועדון הלקוחות, תתבטל.

24.   עם פקיעת או ביטול חברותו של חבר מועדון במועדון הלקוחות, מכל סיבה שהיא, תפקענה נקודות הזכות שנצברו לטובתו, אם נצברו, מבלי שסוויטאנגו תידרש להודיע על כך, ולא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש כלשהו. כמו כן, סוויטאנגו תהיה רשאית לבטל צבירה של נקודות, כולה או חלקה (לפי שיקול דעתה הבלעדי), בכל מקרה שבו סוויטאנגו תסבור כי צבירת הנקודות נעשתה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או באמצעות שימוש בלתי הוגן ו/או בלתי סביר בכרטיס המועדון.

הטבות לחברי המועדון

25.   במסגרת המועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות (ביחד: “ההטבות”)
(א) הטבות שונות שסוויטאנגו תחליט להעניק לחברי המועדון. מובהר כי כמות, תנאי וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה של סוויטאנגו והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות או לטיב ההטבות. (ב) קבלת עדכונים תקופתיים באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים או בכל אמצעי אחר שחברת סוויטאנגו תמצא לנכון ימצאו לנכון, בקשר להטבות של המועדון ו/או צבירת נקודות וקבלת מתנות, ו/או למבצעים ייחודיים לחברי המועדון.

26.   ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיו”ב.

27.   סוויטאנגו שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות.

קניין רוחני

28.   סוויטאנגו הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון ולאתר ולתכניהם, לרבות מוניטין, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת סוויטאנגו בכתב ומראש.

29.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של סוויטאנגו, אלא אם סוויטאנגו התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

30.   הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על ידי האתר של החברה בגין רכישות של חבר המועדון יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של סוויטאנגו.

31.   מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת סוויטאנגו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של סוויטאנגו או מי מטעמה. סוויטאנגו לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין סוויטאנגו; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – סוויטאנגו תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בסוויטאנגו ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם סוויטאנגו ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו.; (ח) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ט) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (י) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (יא) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי סוויטאנגו בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.

32.   שימוש כאמור בסעיף 31 לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של סוויטאנגו וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. סוויטאנגו לא תיחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

33.   חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

34.   חברי מועדון: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות סוויטאנגו; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב לסוויטאנגו, ובמקרה זה סוויטאנגו תפעל בהתאם להוראה שנמסרה להם, וסוויטאנגו תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

אחריות

35.   סוויטאנגו מי מטעמה לא תשא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.

36.   סוויטאנגו אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.

37.   סוויטאנגו או מי מטעמה לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא סוויטאנגו רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט סוויטאנגו עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי סוויטאנגו אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

38.   רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. סוויטאנגו נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. סוויטאנגו אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את סוויטאנגו ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד סוויטאנגו ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

כללי

39.   יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.

40.   סוויטאנגו שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה של סוויטאנגו או באתר החברה. 

41.   סוויטאנגו רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ”ב בכל עת. 

42.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

43.   מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

לשירותכם בכל עת,

סוויטאנגו בע”מ.