תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות סוויטאנגו

שלום וברוכים הבאים למועדון הכי מתוק שיש 😉

להלן תקנון מועדון הלקוחות של חברת סוויטאנגו בע”מ. החברות במועדון כפופה לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא תקנון זה בעיון. עם הצטרפות למועדון, כל חבר מועדון מאשר ומקבל על עצמו את תקנון המועדון במלואו.

כללי

 1. תקנון זה מסדיר את הכללים לפיהם ינוהל מועדון הלקוחות של סוויטאנגו (להלן: “המועדון”). מועדון זה הוא מועדון לקוחות של חברת סוויטאנגו בע”מ ח.פ 516183498 (להלן: “סוויטאנגו” או “החברה”) וינוהל על ידה באופן בלעדי.
 2. תקנון זה מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
 3. סוויטאנגו שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ו/או מסלול החברות במועדון ו/או ההצטרפות אליו לרבות את המוצרים ו/או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם (לרבות ביטול פעילות המועדון), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, סוויטאנגו תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון.
 5. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, הוראות התקנון הן שיהיו התקפות.
 6. סוויטאנגו תהא רשאית שלא להכיר, בצבירת זכויות או בכל הטבה אחרת, של כל חבר מועדון, אשר פעל בניגוד להוראות התקנון או החוק, או נהג בחוסר תום לב (ובכלל זאת, תהא רשאית להפחית כל הטבה או צבירה מחשבונו של חבר המועדון).

הצטרפות וחברות במועדון

 1. ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18. יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים ,מוסדות וכיו”ב
 2. קטינים, אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, המבקשים להצטרף למועדון, יידעו את הוריהם או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הצטרפותם למועדון וכן בדבר הוראות תקנון זה, ויקבלו את אישורם לביצוע כל פעילות שהיא במסגרת המועדון.
 3. סוויטאנגו תהא רשאית לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה.
 4. בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת. לחבר מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.
 5. ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי של טופס ההרשמה באתר ותשלום דמי החבר באתר גם כן. הצטרפות למועדון מותנית במסירת שם מלא, ת.ז, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, הסכמה לכך שמגיש בקשת ההצטרפות קרא את התקנון והסכים לתנאיו, לרבות הסכמה לקבל דיוור ותכנים פרסומיים מחברת סוויטאנגו.
 6. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שכל נתון או מידע הקשור בהם (לרבות פרטים מזהים) ו/או שנמסרו על-ידם ו/או שהופקו או עובדו בקשר אליהם, ואשר נשמרו ו/או ישמרו בעתיד, יועברו לחברת סוויטאנגו וזו תהא רשאית לעשות שימוש במידע ובנתונים אלו, לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה, ולרבות לצורך פניות שיווקיות אל המשתמשים וחברי המועדון.
 7. הפרטים יישמרו באתר החברה ו/או באמצעות מסמך בכתב ו/או עותק מודפס.
 8. עם אישור בקשת ההצטרפות לחברות מועדון על-ידי סוויטאנגו יהפוך מגיש  הבקשה  לחבר במועדון.
 9. זיהוי חברי המועדון שנרשמו באמצעות באתר, יעשה באמצעות מספר הזהות, ו/או שם מלא, ו/או מספר הטלפון ו/או מספר החבר ו/או באמצעות פרטי זיהוי נוספים שאותם מסר הלקוח בעת ההרשמה למועדון הלקוחות, בהתאם לעניין ולשיקול דעתה של סוויטאנגו.
 10. במידה שחבר מועדון החליף את מספר הטלפון הסלולארי אשר באמצעותו בוצעה ההרשמה למועדון הלקוחות, הדבר יגרום לאי זיהויו של החבר. במקרה כזה, על חבר המועדון לפנות לשירות הלקוחות של סוויטאנגו במספר 8850*.
 11. יובהר, כי האחריות על מילוי מדויק של הפרטים ועדכונם על גבי טופס בקשת הצטרפות ו/או במסגרת ההרשמה באתר האינטרנט, מוטלת על ממלא הפרטים בלבד.
 12. מוסכם, כי בכל מקרה של טעות בהקלדה ו/או הזנת הפרטים, לא תשמע כל טענה כלפי סוויטאנגו ו/או מי מטעמה, ולרבות לעניין אי קבלה כחבר במועדון ו/או אי קבלת מספר חבר ו/או אי קבלת או אובדן הטבות ו/או אי קבלת הודעות שונות הקשורות למועדון.
 13. יודגש כי החברות במועדון אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.
 14. החברות במועדון תיכנס לתוקפה במועד ההצטרפות למועדון ולאחר תשלום דמי הצטרפות ותהא בתוקף כל עוד לא בוטלה על ידי סוויטאנגו או על ידי חבר המועדון.

ביטול ו/או סיום החברות במועדון הלקוחות

21.    ניתן לבטל את החברות במועדון באמצעות הודעה לשירות הלקוחות של סוויטאנגו בטלפון 8850* או בדרכים נוספות המפורטות בעמוד “צור קשר” באתר החברה www.sweetango.co.il.

22.   סוויטאנגו רשאית לבטל את החברות במועדון הלקוחות, ולהפקיע מחבר מועדון כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול החברות, במידה ונעשה שימוש של כדין במספר החברת שברשות חבר המועדון ו/או במקרה שחבר במועדון פעל בניגוד להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש, תקנון האתר ו/או בניגוד לחוק או בחוסר תום לב.

23.   מיד כשבוטלה חברותו של חבר במועדון הלקוחות, ימחק מספר החבר שלו וחברותו במועדון הלקוחות, תתבטל.

24.   עם פקיעת או ביטול חברותו של חבר מועדון במועדון הלקוחות, מכל סיבה שהיא, תפקענה נקודות הזכות שנצברו לטובתו, אם נצברו, מבלי שסוויטאנגו תידרש להודיע על כך, ולא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש כלשהו. כמו כן, סוויטאנגו תהיה רשאית לבטל צבירה של נקודות, כולה או חלקה (לפי שיקול דעתה הבלעדי), בכל מקרה שבו סוויטאנגו תסבור כי צבירת הנקודות נעשתה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או באמצעות שימוש בלתי הוגן ו/או בלתי סביר בכרטיס המועדון.

הטבות לחברי המועדון

25.   במסגרת המועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות (ביחד: “ההטבות”)
(א) הטבות שונות שסוויטאנגו תחליט להעניק לחברי המועדון. מובהר כי כמות, תנאי וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה של סוויטאנגו והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות או לטיב ההטבות. (ב) קבלת עדכונים תקופתיים באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים או בכל אמצעי אחר שחברת סוויטאנגו תמצא לנכון ימצאו לנכון, בקשר להטבות של המועדון ו/או צבירת נקודות וקבלת מתנות, ו/או למבצעים ייחודיים לחברי המועדון.

26.   ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיו”ב.

27.   סוויטאנגו שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות.

קניין רוחני

28.   סוויטאנגו הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון ולאתר ולתכניהם, לרבות מוניטין, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת סוויטאנגו בכתב ומראש.

29.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של סוויטאנגו, אלא אם סוויטאנגו התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

30.   הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על ידי האתר של החברה בגין רכישות של חבר המועדון יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של סוויטאנגו.

31.   מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת סוויטאנגו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של סוויטאנגו או מי מטעמה. סוויטאנגו לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין סוויטאנגו; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – סוויטאנגו תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בסוויטאנגו ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם סוויטאנגו ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו.; (ח) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ט) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (י) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (יא) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי סוויטאנגו בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.

32.   שימוש כאמור בסעיף 31 לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של סוויטאנגו וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. סוויטאנגו לא תיחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

33.   חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

34.   חברי מועדון: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות סוויטאנגו; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב לסוויטאנגו, ובמקרה זה סוויטאנגו תפעל בהתאם להוראה שנמסרה להם, וסוויטאנגו תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

אחריות

35.   סוויטאנגו מי מטעמה לא תשא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.

36.   סוויטאנגו אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.

37.   סוויטאנגו או מי מטעמה לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא סוויטאנגו רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט סוויטאנגו עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי סוויטאנגו אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

38.   רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. סוויטאנגו נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. סוויטאנגו אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את סוויטאנגו ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד סוויטאנגו ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

כללי

39.   יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.

40.   סוויטאנגו שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה של סוויטאנגו או באתר החברה.

41.   סוויטאנגו רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ”ב בכל עת.

42.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

43.   מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

לשירותכם בכל עת,

סוויטאנגו בע”מ.